Aspli tee 3

Maakasutus – krundijaotus, kasutuse sihtotstarve

Krundi suurus: 1,11 ha
Sihtotstarve: elamumaa 100%
Katastritunnus: 47801:003:0625
Koha-aadress: Linnukivi, Raugi küla, Muhu vald, Saare maakond

Ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil: 3 (elamu ja kuni 2 abihoonet)
Ehitiste lubatud suurim ehitusealune pind: kokku 240m² (sh elamu 120m² ja abihoone 60m²)
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast): elamu 7,5m; abihoone 6m

Maksimaalne korruselisus: elamu 1 + katusekorrus; abihoone 1
Katuse kalded: 37-45º
Katuse materjal: sindel (puit ja ruberoid), katusekivi, roog
Välisseinad: puit, kivi, krohv
Nähtav sokliosa: kivi, betoon, krohv
Piirdeaiad: kivi- ja puitaed
Tulepüsivusklass: TP-3

Kasutusõiguse kitsendused
 • Avaliku kasutusega tee kaitsevöönd (10m tee-maa servast);
 • Puurkaevu hooldeala 10m raadiuses ümber puurkaevu;
 • Reovee kogumismahuti;
 • Tuletõrje veevõtumahuti vahemaa (TP3-klassi ehitiseni vähemalt 20m);
 • Tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel kehtivad Asjaõigusseaduse §158 sätted;
 • Maa kasutaja peab kinni pidama krunti läbivate tehnovõrkude kaitseeeskirjadest ja võimaldama tehnovõrkude omanikele juurdepääsu tehnovõrkude hooldamiseks;
 • Ehitiste ja mahuliste rajatiste lahenduse ja kujunduse projekterimisel tuleb lähtuda Ehitusseadusest ja Muhu valla ehitusmäärusest.
Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord
 1. Vajalike kommunikatsioonide (elektri- ja sidevõrk, veevarustus ja kanalisatsioon jne) rajamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba).
 2. Elamute ja hoonete ehitamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba).
 3. Haljastustööd lahendatakse projekteerimis- ja ehitustööde käigus.
Teostatud tööd

Linnukivi hetkeseis:

 • rajatud on tee kinnistu piirini ja majani
 • rajatud on Aspli teele ettenähtud tuletõrje veevõtkukoht
 • rajatud on elektrialajaam (2013.a.)
 • teostatud on elektriliitumine 10A
 • rajatud on puurkaev
 • paigaldatud on reovee kogumismahuti
 • ehitatud on maja (vt. "Joonised") valmidusastmes "karp kinni"
  "Karp kinni" tähendab, et vundament on valmis; seinad püsti ja katus peal; uksed ja aknad ees, korsten laotud; elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendused majja toodud.
 • ehitatud on puidust päikeseterrass
 • paigaldatud on majaesine kivisillutis

Joonis: Vaade eest
Joonis: Vaade tagant
Joonis: Vaade otsast 1
Joonis: Vaade otsast 2
Joonis: I korrus

Palgid tehases
Vundament
03okt
05okt
07okt
20okt
Sissesõit 20.ok...
12nov
12nov
12nov
15dets
15dets
15dets
15apr
03aug
24vebr
24vebr
24vebr
24vebr

Hind

MÜÜDUD 08.09.2017