Aspli tee 5

Maakasutus – krundijaotus, kasutuse sihtotstarve

Krundi suurus: 1,06 ha
Sihtotstarve: elamumaa 100%
Katastritunnus: 47801:003:0627
Koha-aadress: Kasekivi, Raugi küla, Muhu vald, Saare maakond

Ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil: 3 (elamu ja kuni 2 abihoonet)
Ehitiste lubatud suurim ehitusealune pind: kokku 240m² (sh elamu 120m² ja abihoone 60m²)
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast): elamu 7,5m; abihoone 6m

Maksimaalne korruselisus: elamu 1 + katusekorrus; abihoone 1
Katuse kalded: 37-45º
Katuse materjal: sindel (puit ja ruberoid), katusekivi, roog
Välisseinad: puit, kivi, krohv
Nähtav sokliosa: kivi, betoon, krohv
Piirdeaiad: kivi- ja puitaed
Tulepüsivusklass: TP-3

Kasutusõiguse kitsendused

-Avaliku kasutusega tee kaitsevöönd (10m tee-maa servast);
-0,4kV elektri maakaabli kasutusõiguse ala (piiratud servituut) liinivaldaja Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu kasuks;
-Puurkaevu hooldeala 10m raadiuses ümber puurkaevu;
-Reovee kogumismahuti;
-Tuletõrje veevõtumahuti vahemaa (TP3-klassi ehitiseni vähemalt 20m);
-Tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel kehtivad Asjaõigusseaduse §158 sätted;
-Maa kasutaja peab kinni pidama krunti läbivate tehnovõrkude kaitseeeskirjadest ja võimaldama tehnovõrkude omanikele juurdepääsu tehnovõrkude hooldamiseks;
-Ehitiste ja mahuliste rajatiste lahenduse ja kujunduse projekterimisel tuleb lähtuda Ehitusseadusest ja Muhu valla ehitusmäärusest.

Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord

1. Vajalike kommunikatsioonide (elektri- ja sidevõrk, veevarustus ja kanalisatsioon jne) rajamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba).
2. Elamute ja hoonete ehitamine (projekt, ehitusluba, kasutusluba).
3. Haljastustööd lahendatakse projekteerimis- ja ehitustööde käigus.

Teostatud tööd

Kasekivi hetkeseis:

-rajatud on tee kinnistu piirini
-rajatud on Aspli teele ettenähtud tuletõrje veevõtkukoht
-rajatud on elektrialajaam (2013.a.)
-võimalik elektriliitumine ampritasu alusel

Hind

Kasekivi hetkevalmiduses  = 23 880.- eur
Soovi korral ka lisatööd alates elektriliitumisest või puurkaevu rajamisest kuni ühe maja või kogu kompleksi täieliku väljaehitamiseni.